Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

“ความตาย” จุดรวมของความกลัว

เสียงเทศน์กิเลสผงะ

การเห็น “สุญญตา” ทำให้ไม่กลัว “ความตาย” หรือ “ความตายไม่มี”

 

“ความตาย” จุดรวมของความกลัว

     ความตายก่อความกลัวใหญ่หลวงแก่คนธรรมดาสามัญ เป็นจุดรวมของความกลัวทุกชนิด เช่น กลัวสัตว์ร้าย กลัวผี กลัวโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าไม่กลัวตายเสียอย่างเดียวเท่านั้น คนเราก็แทบจะไม่กลัวอะไรเลย และจะเป็นอยู่ด้วยจิตใจที่แสนจะสงบเย็น

    เพราะฉะนั้น การทำให้ความตายกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย จึงย่อมเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ถ้าใครทำได้ถึงที่สุด ก็จะทำให้ชีวิตนี้มีแต่กำไร ไม่มีทางขาดทุนเลย

    ผู้ที่รู้สึกว่า “ความตายไม่มี” นั้น นับว่าเป็นคนมีบุญอย่างสูงสุดแล้ว เราจะทำอย่างไรความตายจึงจะไม่มี หรือมีค่าเท่ากับไม่มีสำหรับเรา

 

“สุญญตา” ความว่างจาก “ตัวตน”

 

   สิ่งที่สามาถทำจิตให้ไม่กลัวความตายเด็ดขาดจริงๆ นั้น ต้องเป็นเรื่อง สัจจธรรม หรือ “ปรมัตถธรรม” โดยตรง และถึงขั้นที่สุดด้วย ฉะนั้น จึงตกเป็นหน้าที่ของ “สัมมาทิฏฐิ” ชั้นที่เป็น “โลกุตตรปัญญา” ที่สามารถมองเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “สุญญตา” (ความว่าง) ได้อย่างชัดแจ้ง

 

การเห็นอนัตตาของกายและใจ จะทำให้เห็นความ “ไม่มีตัวตนที่ถาวร” มีแต่ “นามธรรม” (จิตใจ) อันเป็นธรรมชาติคู่กับ “รูปธรรม” (ร่างกาย) ซึ่งก็ไม่มีตัวตนอันแท้จริงเหมือนกัน

 

ชีวิตจึงเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไหลเรื่อยไป จนกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัย.

     

การเห็นสุญญตา กล่าวคือ การเห็น นาม และ รูป หรือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นของ “ว่างจากตัวตน” โดยสิ้นเชิง จะทำให้เห็นความ “ไม่มีการเกิด” ของอะไรๆ ทั้งสิ้น ไม่มีใครเกิดมาเสียตั้งแต่แรก แล้วจะมีใครตายได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ความตายจึงไม่มี

 

   การเห็นสุญญตาทำให้ไม่มีตัวคนเรา หรือตัวตนของใครเลย มีแต่ “สุทฺทธมฺมา ปวตฺตนฺติ : ธรรมชาติล้วนๆ ไหลไป”

   จิตไม่มีความรู้สึกยึดว่า เราเกิดขึ้น เรามีอยู่ เราดับไป

   ฉะนั้น “ความตายจึงไม่มี” สำหรับจิตที่มองเห็นสุญญตาอย่างถูกต้อง.”

.

พุทธทาสภิกขุ

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami