Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ความยาก 4 อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)

เมื่อคนเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องธรรมดาที่มีความยาก

เหมือนดังความยาก 4 อย่าง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงดำริไว้คือ

 

1.กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ : การได้ความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก

   อุปมาในท้องทะเลกว้างใหญ่สุดจะประมาณ มีเต่าตาบอดทั้งสองข้างอยู่ตัวหนึ่ง ทุกๆ หนึ่งร้อยปี จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ๑ ครั้ง และในท้องทะเลนี้มีห่วงที่พอดีกับหัวเต่าลอยอยู่อันหนึ่ง โอกาสที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมา แล้วเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงพอดี มีความยากเพียงใด โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น มีความยากยิ่งกว่า

 

 

 

2.กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ : ชีวิต (ความเป็นอยู่) ของสัตว์ทั้งหลาย เป็นเรื่องยาก

  เมื่อเกิดมาแล้ว การที่จะรักษาชีวิตให้ดำเนินอยู่บนเส้นทางของการสร้างความดีไปได้ตลอดรอดฝั่งก็ทำได้ยาก เพราะ กิเลส วิบากกรรม เป็นภัยร้ายมีอันตรายที่เกิดกับชีวิตของเรา มีอยู่ในใจและรอบตัว

 

 

3.กิจฺฉํ สทฺธมฺมสวนํ : การฟังพระสัทธรรมเป็นเรื่องยาก

  การที่จะได้มีโอกาสฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่หาได้ยาก ผู้คนต่างแสวงหาความรู้อันแท้จริง และปรารถนาที่จะสนทนากับนักปราชญ์บัณฑิต เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคำสอนอันประเสริฐ ให้พบความสุขที่แท้จริง.

 

 

4.กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท : ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเรื่องยาก

  พระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์ กว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องสร้างบารมีกันยาวนานหลายอสงไขยกัปทีเดียว ท่านสร้างบารมีทุกรูปแบบ แม้บางชาติจะพลัดไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน แต่ท่านก็ยังคงสร้างบารมี เพื่อมุ่งหวังพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จึงเป็นการยาก

 

 

  พิจารณาความยาก 4 อย่างนี้แล้ว ยากจริงๆนะ แต่เป็นความยาก ที่อยากจะเกิดมาเจอความยาก แบบนี้อีก. เพราะ ความยาก คือ ความโชคดีของผู้ที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีชีวิตวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ ความยากนี้จึงเป็นโอกาส ของสรรพสัตว์แห่งวัฎสงสารนี้.

 

  โอกาส คือ ความโชคดีของชีวิต จะได้ลิขิตชีวิตออกแบบชีวิตใหม่ สามารถเลือกไปเกิดได้ ด้วยการสั่งสมกองบุญ กองการกุศล ทั้งทาน ศีล ภาวนา และสร้างบารมี 10 ทัศให้เต็มที่ ทั้งทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตาบารมี เพื่อเป้าหมายที่สุดแห่งกองทุกข์ เข้าถึงบรมสุข

 

  ดังนั้นอย่าพึ่งเบื่อหน่ายกับการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ผ่านความยากดังกล่าว เพราะไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับเราอีกแล้ว มาเปลี่ยนความยากให้เป็นโอกาส ให้เข้าถึงฝั่งพระนิพพานกันเร็วๆ

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami