Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

ผู้ให้ของที่พอใจ  ย่อมได้ของที่พอใจ

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)

ผู้ให้ของที่พอใจ  ย่อมได้ของที่พอใจ

 

ผู้ให้ของที่เลิศ  ย่อมได้ของที่เลิศ

ผู้ให้ของที่ดี  ย่อมได้ของที่ดี

 

ผู้ให้ของที่ประเสริฐ  ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ

 

นระใดให้ของที่เลิศ  ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ

 

นระนั้นจะเกิด ณ ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ณ ที่นั้นๆ

 

(มนาปทายีสูตร)          องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๔๔/๕๖

 

อานิสงส์การบำเพ็ญทาน

 

            ๑.        เป็นที่มาของสมบัติทั้งหลาย

 

            ๒.        เป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวง

 

            ๓.        ผู้ให้ย่อมได้รับความสุข

 

            ๔.        ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก

 

            ๕.        ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

 

            ๖.        ทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์

 

            ๗.        ทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี

 

            ๘.        ทำให้เข้าสังคมได้คล่องแคล่ว

 

            ๙.        ทำให้แกล้วกล้าอาจหาญในทุกชุมชน

 

            ๑๐.      ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี

 

            ๑๑.      แม้ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ ฯลฯ

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami