Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

หน้าที่แท้จริง”ของชาวพุทธ”

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)

การเคารพในพระพุทธเจ้า

       จุดมุ่งหมายสำคัญที่คนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธทุกคน ต้องมีความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อให้เรา

 

1. พยายามศึกษาค้นคว้าหาคุณความดีของพระพุทธองค์ 

ซึ่งมิใช่เป็นเพียงคุณความดีดังเช่นชาวโลกทั่ว ๆ ไป แต่เป็นคุณความดี เหนือมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งภพ ๓ ทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์เป็นบุคคลพ้นโลก ดังนั้นคุณความดีของพระพุทธองค์ จึงสมควรเรียกว่า “คุณวิเศษ”

 

2. พยายามศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

คุณวิเศษของพระพุทธองค์นั้นมีปรากฏอย่างชัดเจนในพระธรรมคำสั่งสอนทั้งมวล ซึ่งสมบูรณ์พร้อมทั้งภาคปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติ สัทธรรม และปฏิเวธสัทธรรม คือความเข้าใจแทงตลอดอันเป็นผลให้พระพุทธองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์สามารถตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ยกฐานะขึ้นสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา เหนือสัตว์โลกทั้งปวง และเหนือแม้กระทั่งพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย

 

 3.พยายามฝึกหัดขัดเกลาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณความดีขึ้นในตน

โดยยึดพระพุทธองค์เป็นต้นแบบที่สำคัญที่สุด การฝึกอบรม ตนเองตามแนวทางอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญาของพระพุทธองค์ แม้การปฏิบัติของเราจะอยู่เพียงระดับศีล สมาธิ และปัญญาของบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ ก็ย่อมจะทำให้เราเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม

ไม่เป็นพิษเป็นภัยทำร้ายตนเอง ทำร้ายสังคม ประเทศชาติและศาสนา ยิ่งกว่านั้นก็ยังจะช่วยให้เราสามารถปิดนรก เปิดสวรรค์ให้แก่ตนเอง ในปรโลกได้  ตราบใดที่เรายังมั่นคงอยู่ในเส้นทางธรรมอย่างต่อเนื่อง ข้ามภพข้ามชาติ เราย่อมมีโอกาสกำจัดกิเลสออกจากใจโดยสิ้นเชิง สามารถบรรลุแดนอันเกษมคือพระนิพพานตาม พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งปวง ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏสงสารอันหาต้นหาปลายมิได้

 

4. มีภูมิปัญญาทางธรรมสูงพอที่จะนำมาอบรมถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานและบริวารรอบข้าง

เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นตระหนักว่า การดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขในโลกนี้ ต้องประกอบด้วย ภูมิปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ปัญญาทางโลกทำให้คนเป็นคนเก่ง อาจสามารถทำมาหากินสร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้นได้  ปัญญาทางธรรมทำให้คนมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในใจ ไม่คิดสร้างความชั่ว หรือบาปอกุศลใด ๆ ทั้งสิ้น บุคคลที่มีความเก่งมากมาย หากขาดความดีแล้วไซร้ ก็คือมหาโจรในคราบผู้ดีนั่นเอง เขาย่อมมีพฤติกรรมทำร้ายสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาของตนอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล และกว่าเขาจะรู้ว่าเขาทำร้ายตนเองก็ตอนที่เขากำลังเดินไปสู่นรกนั่นแหละ

 

5. พยายามทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา

ซึ่งกอปรด้วยพระธรรมคำสั่งสอนอันวิเศษสุด ไว้เป็นสรณะของลูกหลานไทย ของผู้ใฝ่สันติสุข ตลอดจนผู้ปรารถนาจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ แต่ยังควานหาวิธีที่ถูกต้องไม่พบ

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami