Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

นิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย ใจหนอใจ

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)

ใจใดเห็นภัยในรสใจอันเดือดร้อน 

 

ใจนั้นจะรู้จักการลดผ่อนในเรื่องร้อนของใจ

 

ใจใดไม่รู้จักรสของใจ ใจนั้นไม่รู้จักรสของธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักทางใจ ใจนั้นไม่รู้จักทางธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักพึ่งใจ ใจนั้นก็ไม่รู้จักพึ่งธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักเหตุแห่งใจ ใจนั้นก็ไม่รู้จักเหตุแห่งธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักดับเหตุแห่งใจ ใจนั้นไม่รู้จักดับเหตุแห่งธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักหลุดพ้น ใจนั้นก็ไม่รู้จักธรรมอันหลุดพ้น

 

ใจใดไม่เคารพใจ ใจนั้นก็ไม่เคารพธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักใจที่ควรปฏิบัติเคารพ 

 

ใจนั้นก็ไม่รู้จักธรรมที่ควรปฏิบัติเคารพ

 

ใจใดที่ไม่รู้จักสรรพใจ ใจนั้นก็ไม่รู้จักสรรพธรรม

 

ใจใดไม่รู้จักเอกใจในปัจจุบัน ใจนั้นก็ไม่รู้จักเอกธรรมในปัจจุบัน

 

นิจจาเอ๋ย อนิจจาเอ๋ย 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami