Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

จุดอุบัติของทุกข์ทั้งปวง

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)

การศึกษาถึงอริยสัจสี่ จะนำไปสู่ความรู้ ตามความเป็นจริงว่า ความทุกข์นั้นได้ผูกพันอยู่กับชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

 

เหตุที่ชักนำให้เกิดความทุกข์นั้น ได้แก่ตัณหา เมื่อดับตัณหาซึ่งเป็นเหตุเสียแล้ว ทุกข์ซึ่งเป็น

ผลย่อมดับไปตามเพราะว่า ตัญหาเป็นต้นเหตุของอุปาทาน คือความเข้าไปยึดถือเบญจขันธ์

ว่าเป็นตัวตน อันเป็นจุดอุบัติของทุกข์ทั้งปวง

 

ดังนั้นเมื่อตัณหาดับ อุปาทานก็ดับไปตาม เมื่อความเข้าไปยึดถือเบญจขันธ์ถูกถอนออก

ไปได้สิ้นเชิงแล้ว ความทุกข์ก็เป็นอันถูกถอนไปด้วย ในขณะเดียวกันเบญจขันธ์ที่ดำรงอยู่

ก็จะสักแต่ว่าเป็นเบญจขันธ์ที่แปรเปลี่ยน จะเสื่อมจะแตกทำลายไปอย่างไร ก็ไม่ก่อความทุกข์ให้แก่ใคร เพราะไม่มีใครเข้าไปยึดถือมันเสียแล้ว

 

(เพื่อเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมเหล่านี้ให้แจ่มแจ้ง ควรศึกษา ธรรมปฏิจจสมุปบาท

อันแปลว่า สภาพอันอาศัยกันเกิดขึ้น)

 

หนทางหรือมรรคมีองค์แปด เป็นธรรมปฏิบัติ เพื่อบรรลุถึงความดับทุกข์สิ้นเชิง วิธีการปฏิบัติเพื่อได้ปัญญาจักษุ คือได้ดวงตาเห็นธรรม ได้แก่ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หรือการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้ใน มหาสติปัฏฐานสูตร

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami