Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

รู้ธรรม รู้ทัน สังฆคุณ 9

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)

ความหมายและคุณค่าของสังฆคุณ 9

(*)พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักสำคัญมาก ในการสืบต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูงโดยจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณของพระสงฆ์โดยสรุปมี ๙ ประการ เรียกว่า “สังฆคุณ” คือ

 

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ

แปลว่า : พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว หมายถึง พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตามทางสายกลาง (มัชฌิมปฏิปทา) ไม่หย่อนนัก ไม่ตึงนัก ปฏิบัติไม่ถอยหลัง ปฏิบัติกลมเกลียวกับพระศาสดา ไม่ปฏิบัติเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

 

อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

แปลว่า : พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเข้าเป็นผู้ปฏิบัติตรง หมายถึง ไม่ปฏิบัติเป็นคนลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย ปฏิบัติมุ่งตรงต่อข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงซึ่งพระนิพพาน ปฏิบัติตรงต่อพระศาสดา และเพื่อนพระสาวกด้วยกัน ไม่มีข้อลี้ลับที่จะปิดบังอำพรางไว้ในใจ

 

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

แปลว่า : พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง หมายถึง ปฏิบัติไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักคำสอนของพระศาสดา ไม่ผิดไปจากธรรมเนียมอันดีงาม ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

 

สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ 

แปลว่า : พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควร หมายถึง สมควรที่จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นผู้ปฏิบัติตั้งอยู่ในศีลสังวร ปฏิบัติเป็นผู้ตื่นอยู่ คือรู้อยู่ถึงเหตุการณ์อันเป็นไปอยู่ ไม่งมงาย, รู้จักประพฤติกิริยาสำรวมระวังทางกาย และวาจาต่อผู้อื่นโดย สำรวมใจไม่ทะนงตนมีใจหนักแน่นเผื่อแผ่, มีใจกว้างไม่คับแคบเห็นแก่ตัว

 

อาหุเนยฺโย  แปลว่า : เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย 

หรือผู้ควรแก่ของคำนับ หมายถึง เป็นผู้ที่สมควรได้รับของถวาย และได้รับการแสดงความเคารพ ด้วยเครื่องสักการะเนื่องในวาระต่าง ๆ

 

ปาหุเนยฺโย แปลว่า : เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ 

หมายถึง พระสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง และเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ไม่ว่าท่านจะโคจรไปสู่ที่ใด ย่อมยังประโยชน์สุขและประโยชน์เกื้อกูลให้เกิด ณ ที่นั้น ผู้ที่เลื่อมใสจึงเปิดประตูบ้านต้อนรับด้วยความปีติยินดีที่ได้พบเห็น อันถือเป็นมงคลในชีวิตอย่างหนึ่ง

 

ทกฺขิเณยฺโย แปลว่า : เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน 

หมายถึง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้บริสุทธิ์ สมควรที่จะได้รับของบริจาคทาน (ทักษิณาทาน) และจะต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอน

 

อญฺชลิกรณีโย แปลว่า : เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ 

หมายถึง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น เป็นผู้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ด้วยศีลธรรม ตั้งตนประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัย เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมตั้งอยู่ในฐานะที่ควรแก่กระทำอัญชลีคือการกราบไหว้ให้ความเคารพ ยกย่อง

 

อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส 

แปลว่า : เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า หมายถึง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร และเป็นผู้บริสุทธิ สมควรได้รับการกราบไหว้บูชาแล้วการบริจาคทานแก่ท่านย่อมมีอานิสงส์มาก ดุจผืนนาที่มีดินดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยอันเป็นธาติอินทรีย์ เมล็ดพืชที่หว่านหรือปลูกลงบนผืนดินนี้ ย่อมผลิตผลอย่างสมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วย พระสงฆ์สาวกเหล่านี้จึงเป็นปฏิคาหก (ผู้รับ) ที่ยอดเยี่ยม เป็นที่ปลูกฝังความดีงามและเป็นที่รักษาไว้ซึ่งความดีงามทั้งปวง

 

พระสงฆ์สาวกที่มาในบทสังฆคุณ 9 บทนี้ ท่านหมายเอา *พระอริยบุคคล*  4 คู่ 8 บุคคล ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ในมรรคผลทั้งสิ้น คือ

 

คู่ที่ 1 คือ พระโสดาปัตติมรรค /  พระโสดาปัตติผล

คู่ที่ 2 คือ พระสกทาคามิมรรค / พระสกทาคามิผล

คู่ที่ 3 คือ พระอนาคามิมรรค / พระอนาคามิผล

คู่ที่ 4 คือ พระอรหันตมรรค / พระอรหันตผล

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami