Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

"ความยาก"ที่ไม่รู้จักพอตัวเดียว

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)

เหตุแห่ง..การแย่งชิง

มาจาก”ความอยาก” ที่ไม่รู้จัก”พอ”

“สิ่งที่ชาวโลกต้องการเอามาให้เต็มมีอยู่ ๒ อย่าง คือ “ลาภ”กับ”เกียรติ” ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่า สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ “ตัวเรา”(เกียรติ) กับ “ของเรา”(ลาภ)

      

ในทางจิตวิทยา ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น”บิดาแห่งจิตวิทยา” ได้แก่ ซิกมันต์ ฟรอยด์ ได้บัญญัติต้นเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามาจาก”กามารมณ์” อันหมายถึงสิ่งที่เรียกว่า”ของเรา” แต่ แอดเลอร์ ผู้เป็นศิษย์ของฟรอยด์แย้งว่า มาจาก”ความต้องการเป็นคนสำคัญ” อันนี้ได้แก่สิ่งที่เรียกว่า”ตัวเรา” อาจารย์กับศิษย์มองเห็นคนละด้าน (ความจริงถูกทั้งสองคนแต่ถูกคนละด้าน) เมื่อเอามารวมกันแล้ว ก็เป็นความสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งบัญญัติ”ความยึดถือ”อันเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมทั้งมวลของมนุษย์ลงในสิ่ง ๒ สิ่ง คือ “ตัวเรา”(อัตตา) กับ “ของเรา”(อัตนียา)

      

เมื่อเกิดความต้องการขึ้น เพื่อแสวงหาให้ได้มาในสิ่ง ๒ ประการ คือ “ลาภ”(ของเรา) กับ “เกียรติ”(ตัวเรา) ชาวโลกผู้ไม่รู้ย่อมไปแสวงหาด้วยการเอาตามอำนาจของ”ความอยาก”(ตัณหา)

      

เมื่อถูกผลักดันไปด้วยความอยาก จะทำให้เกิดความ”ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ” ได้ก็เหมือนไม่ได้ เพราะได้แล้วไม่เอา จะไปเอาสิ่งที่ยังไม่ได้อยู่ร่ำไป ทำให้เหน็ดเหนื่อยกระหืดกระหอบอยู่ตลอดเวลา 

 

เมื่อตนเองไม่พอก็เป็นเหตุให้มีการแย่งชิงกับผู้อื่น ซึ่งมีความไม่พอเหมือนกัน ทำให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันด้วยอำนาจความเห็นแก่ตัว นำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ถึงกับมีการฆ่าแกงกันในที่สุด จนกลายเป็นสงครามมหาสงคราม 

 

ทั้งหมดนี้มาจาก”ความอยาก” ที่ไม่รู้จัก”พอ” ตัวเดียว.”

พุทธทาสภิกขุ

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami