Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

อาศัยกันอย่างไร เราไม่มีโลก ก็ไม่มีธรรม 

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)

โลกธรรม 

อาศัยกันอย่างไร เราไม่มีโลก ก็ไม่มีธรรม 

ต้องอาศัยกันทั้ง ๒ อย่าง

.

.

พระพุทธเจ้าเกิดมาจากโลกแล้วก็มาเป็นธรรม

ธรรมนั้นเป็นเครื่องรักษา รักษาทางด้านจิตใจ 

ถ้าไม่มีโลก คงไม่มีพระพุทธศาสนา 

.

.

คำพังเพยของคนโบราณเขาบอกว่า

.

#เราอาศัยสิ่งใดต้องรู้จักรักษาสิ่งนั้น

.

อาศัยร่างกาย เราต้องรู้จักบำรุงร่างกาย 

เราจะได้อาศัยร่างกายนี้ไปอีกนาน 

เราอาศัยบิดา มารดาเป็นที่เกิด 

เราก็ต้องรู้จักรักษาท่าน ตอบบุญแทนคุณ 

.

.

เราอาศัยโลก เราก็ต้องรู้จักรักษาโลก 

การรักษาโลกก็คือความที่เรามีคุณธรรม 

อาศัยคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญ 

.

ร่างกายนี้ก็อาศัยใจเป็นผู้สั่งการ 

ร่างกายจะทำอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าใจไม่สั่งการ

.

เราจะรักษาโลกนี้ไปอย่างไร ข้อที่ ๑ ก็คือ

ความอดทน หมายความถึงว่า

– อดทนต่อความลำบาก

– อดทนต่อความตรากตรำ 

– อดทนต่อความเจ็บใจ 

ความอดทนมีอยู่ ๓ อย่าง 

.

.

#อดทนต่อความลำบาก เกิดมาเป็นคนมันก็ต้อง

ลำบาก ลำบากแม้กระทั่งการหายใจ รับประทาน

อะไรๆ ต่างๆ เหล่านี้ เราจะต้องทำการทำงาน

เพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ได้ ตั้งห้างร้านบริษัท

ตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าจะไปอย่างไร 

.

.

#อดทนต่อความตรากตรำ หมายความว่าเรา

เกิดมาไม่ใช่เกิดมาวันเดียว เกิดมา ๕ ปี ๒๐ ปี

๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี ๖๐ ๗๐  ๘๐ ปี ในการที่ทำ

การเป็นการต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งว่าเราจะต้องทำงานของเราอย่าง

ต่อเนื่องไม่ใช่ทำวันนี้แล้วหยุดทำวันนั้นแล้วก็

หยุดงานก็ไม่เป็นงานจำเป็นต้องอาศัยความ

อดทนต่อความตรากตรำ เพื่อให้ชีวิตของเรา

อยู่ไปถึง ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี 

.

.

#อดทนต่อความเจ็บใจ มนุษย์เรานี่อยู่ด้วยกัน

เป็นหมู่เป็นเหล่า ความกระทบกระทั่งก็ย่อมจะ

ต้องเกิดขึ้น ความกระทบกระทั่งที่จะเกิดขึ้นมา

นั้นมันก็มีสาเหตุอะไรต่ออะไรต่างๆ มากมาย

สาเหตุเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้

เกิดความไม่สบายหรือเรียกว่าแตกแยก 

.

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในเมื่อเราเกิดความเจ็บใจ

ขึ้นมา ใครทำให้เราเจ็บใจ เราก็ผูกพยาบาท 

ผูกอาฆาต ผูกจองเวร เขาทำเรา เราก็อยาก

จะทำเขาเป็นการแก้แค้น เขาเรียกว่าไม่อภัยให้แก่

กันซึ่งกันและกัน โลกนี้ก็ต้องสับสนวุ่นวาย

.

.

.

คัดมาจากส่วนหนึ่งในหนังสือ “ธรรมะจากใจ”

หน้าที่ ๙๒ ย่อหน้าที่แรก

หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami