Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

สร้าง “พระพุทธ” ไว้ในใจของพวกเราทุกคน 

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (29)

พระสัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)

ประทานในการเสด็จไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางถวายเนตรทองคำ

ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

ท่านพระเถรานุเถระ เพื่อนสหธรรมิกทุกท่าน,

เจริญพร ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทุกท่าน

 

อาตมภาพมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ท่ามกลางการประชุมพร้อมเพรียงกันของท่านทั้งหลายผู้เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท ซึ่งต่างพรั่งพร้อมกันมาบำเพ็ญกุศลหล่อพระพุทธรูป และถวายผ้าป่า ณ วัดป่ามณีกาญจน์ เป็นการสั่งสมบุญไว้ในพระบวรพุทธศาสนา อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการด้วยใจจริง

 

ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำ เป็นวัสดุที่โลกนิยมว่ามีคุณค่าสูงส่ง อีกไม่นานพระพุทธรูปองค์นั้นคงแล้วเสร็จ แต่ยังมีข้อควรคำนึงประการหนึ่ง ที่อาตมภาพปรารถนาจะปรารภ นั่นคือการสร้าง “พระพุทธ” ไว้ในใจของพวกเราทุกคน การสร้างพระเช่นนั้นทำได้โดยไม่ต้องตั้ง “พิธี” ไม่ต้องจัดพิธีรีตองอะไร หากท่านทั้งหลายทราบ “วิธี”

 

“อนุสติ” ซึ่งแปลว่าความระลึกถึง หรืออารมณ์อันควรระลึกถึงเนืองๆ จัดเข้าเป็นอารมณ์พระกรรมฐานในทางพระพุทธศาสนา มีจำแนกไว้ถึง ๑๐ ประการ แต่อนุสติประการแรก ที่เราทั้งหลายได้ตามระลึกเป็นอารมณ์อยู่เสมอ คือ “พุทธานุสติ” พุทธานุสตินั้น คือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้า เฝ้าน้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาพระคุณของพระพุทธองค์เป็นอารมณ์อยู่เสมอ นับได้ว่าเป็นอารมณ์พระกรรมฐานที่มีอานิสงส์มาก ที่กล่าวเช่นนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบรมครูของพุทธบริษัททั้งหลายนั้น ทรงเลิศล้ำด้วย “พระพุทธคุณ” สรุปได้ ๓ ประการ กล่าวคือ

 

๑. พระปัญญาคุณ พระพุทธองค์มีพระปัญญารอบรู้ถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทรงทราบความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร และนำความจริงเหล่านั้นมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลก

 

๒. พระบริสุทธิคุณ พระพุทธองค์ทรงมีพระทัยบริสุทธิ์ สะอาดหมดจดจากอาสวกิเลส คือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย ไม่มีความขุ่นมัวเศร้าหมองภายในพระทัย เหตุที่ทรงบริสุทธิ์สะอาดเช่นนี้ก็เพราะมีพระปัญญาเป็นเครื่องชำระ

 

๓. พระมหากรุณาคุณ ทรงถึงพร้อมด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงทรงนำความจริงจากการตรัสรู้ มาอนุเคราะห์สั่งสอนโลก ให้เราทั้งหลายสามารถรู้ตามพระองค์ได้ด้วยพระอุตสาหวิริยะอย่างยิ่ง พระคุณข้อนี้ทำให้ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตวโลกได้ จนบังเกิดพระพุทธศาสนา

 

การที่เราทั้งหลายมาร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป จึงมิใช่เพียงเพื่อเอาบุญเอากุศลจากการสร้างวัตถุในพระศาสนาแต่อย่างเดียว หากแต่ควรเอาใจน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณไว้เป็นอารมณ์ ให้บังเกิดพุทธานุสติ เป็นเครื่องตามระลึกถึงอยู่คู่ใจในทุกขณะจิต เป็นวิถีแห่งการปฏิบัติบูชา ด้วยการเร่งอบรมกาย วาจา และใจของตน ให้ถึงพร้อมด้วยธรรมะของสมเด็จพระบรมศาสดา เพียรสร้างคุณสมบัติในตน ให้งดงามตามวิถีแห่งพระพุทธคุณ เพื่อความสุขความเจริญในชีวิต ในสังคมประเทศชาติ และในโลกนี้ จนถึงที่สุดแห่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ได้ ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงหนทางไว้ให้พวกเราแล้ว นั่นแลคืออานิสงส์อันล้ำเลิศอย่างแท้จริง ของการสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระบวรพุทธศาสนาสืบมาถึงเราท่านทั้งหลายจนถึงวันนี้

 

อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการอีกครั้ง และขออานุภาพแห่งบุญุกุศลที่สาธุชนทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญ จงเป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ท่านทั้งหลาย เจริญงอกงามในธรรมะ ของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ.

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami