Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

พุทธองค์ทรงอนุญาตเสนาสนะ

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (36)

 เมื่อพระพุทธองค์ยังมิได้ทรงอนุญาต

ให้ภิกษุทั้งหลายอยู่อาศัยในเสนาสนะ พระองค์ก็ประทับอยู่โคนไม้ภายในพระเวฬุวัน ส่วนภิกษุทั้งหลายก็อยู่ตามป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง และลอมฟาง 

 

ครั้งนั้นราชคหเศรษฐี ( เศรษฐีชาวกรุง ราชคฤห์ ) เข้ามาในพระเวฬุวันตอนเช้าตรู่ ได้เห็นภิกษุทั้งหลายออกจากที่อยู่ของตน มีอาการน่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ

 

 จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เรียนถามว่า “พระคุณเจ้า หากข้าพเจ้าจะสร้างวิหารถวาย พวกท่านจะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่” ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า “ดูก่อนคหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงอนุญาตวิหาร” เศรษฐีกล่าวว่า “พระคุณเจ้า จงทูลถามพระผู้มี พระภาคเจ้า แล้วช่วยแจ้งแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

   

ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าเฝ้ากราบทูลให้ ทรงทราบ พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือ

1) วิหาร  

2) เรือนมุงแถบเดียว ( เรือนโค้งเหมือน ปีก ครุฑ ) 

3) เรือนชั้น ( ปราสาทยาว ) 

4) เรือนโล้น ( ปราสาทมีเรือนยอด ) 

5) ถ้ำ”

   

ราชคหเศรษฐีเมื่อทราบการอนุญาตแล้ว จึงให้สร้างวิหาร 60 หลัง ในพระเวฬุวัน เสร็จแล้วกราบทูลให้เสด็จเสวยภัตตาหารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้น

 

เช้าวันต่อมา เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาประทับ ในเรือนแล้ว เศรษฐีได้ทูลถามวิธีปฏิบัติใน วิหารที่สร้างเสร็จแล้ว พระองค์ตรัสว่า “ดูก่อนคหบดี ถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายวิหาร เหล่านั้นแก่สงฆ์ที่อยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งที่มาถึงแล้ว และที่ยังไม่มา” เศรษฐีจึงได้ถวายตามที่ทรงแนะนำ

   ลำดับนั้น พระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาการถวายนี้ว่า “วิหารช่วยป้องกันความหนาว ความร้อน และสัตว์ร้าย การถวายวิหารแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่หลีกเร้น เพื่อความสุข เพื่อเร่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้น ผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน ก็พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตอยู่เถิด”

 

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
“กิเลสทำให้ใจทุกข์ เเต่ธรรมะทำให้ใจสุข” . เมื่อไม่รู้ว่าอะไรทำให้ทุกข์ ชีวิตจะถึงจุดที่มีความสุขได้อย่างไร
เสื้อธรรมะล้างกิเลส
ชีวิตนี้ไม่ได้จบเเค่ความตาย ก่อนตายได้ไปดีไม่เสียหาย
Close Bitnami banner
Bitnami